Dvojité tulipány vyhlášeny „Cibulnatou kv?tinou roku“

Dvojité tulipány ?i pivo?kové tulipány

Dvojité tulipány mají mnohem více okv?tních lístk? než jen šest, které mají jiné tulipány. Jsou kulaté a jednoduše obrovské! Mohou snadno dosáhnout 10 cm v pr?m?ru. Dvojité tulipány se d?lí na dva druhy: rané dvojité tulipány a pozdní dvojité tulipány. Protože dvojitým pozdním tulipán?m roste takové množství okv?tních lístk?, a vypadají tak skoro jako pivo?ky (a také protože tak krásn? voní), ?íká se jim také pivo?kové tulipány.

221710A.jpg

Dvojité rané tulipány

Rané dvojité tulipány za?ínají ukazovat své úžasné kv?ty již v dubnu a pokra?ují i v kv?tnu. Vzhledem k tomu, že jsou stonky raných dvojitých tulipán? krátké a silné, lépe odolávají v?tru a dešti. To znamená, že budou vaši zahradu zdobit bez jakýchkoli potíží.

221804A.jpg

Pozdn? kvetoucí dvojité tulipány

Pozdn? kvetoucí dvojité tulipány (také známé jako „dvojité pozdní tulipány“) mají delší stonky a kvetou pozd?ji v sezón? než ran? kvetoucí dvojité tulipány („dvojité rané tulipány“). Období kv?tu u t?chto vonných tulipán? za?íná v kv?tnu. Po?kat si o n?co déle na kv?t se u t?chto tulipánu ur?it? vyplatí, protože jejich kv?ty jsou ješt? v?tší než u ran? kvetoucích dvojitých tulipán?. Mohou snadno dosáhnout až 10 centimetr? v pr?m?ru, zvlášt? když b?hem slune?ných dn? rozvinou své okv?tní lístky.

35777A.jpg

Rady

  • Možná nemáte zahradu. Tuto kv?tinu si však m?žete užívat i na balkónu nebo terase.
  • Když kv?ty dvojitých tulipán? cítí, že na n? dopadá slune?ní zá?e, široce se otev?ou. Když se slunce skryje, znovu se zav?ou.
  • Pokud chcete mít svou zahradu posetou kv?tinami, zasa?te tulipány ve skupinách nejmén? po deseti cibulkách a nechte mezi nimi 7,5 cm místa. Když se slunce rozzá?í a kv?tiny se úpln? otev?ou, není mezi t?mito bujnými tulipány vid?t ani kousek tmavé zeminy.
  • V?d?li jste, že jsou dvojité tulipány dostupné v pestré palet? barev? Od bílých po r?žové, od skvrnitých až po žíhané odr?dy.
  • Dvojité tulipány by se m?ly sázet na podzim od zá?í do konce prosince. Musejí se však zasadit, než p?da poprvé zmrzne.